РЕЗОЛУЦИЈА 9. РЕГИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 

Ми представници и представнице Синдиката пензионера из Босне и Херцеговине и Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Италије, Kосова, Северне Македоније, Словеније и Србије, учесници Девете регионалне конференције која је 16. октобра одржана у Београду

 

Потврђујемо важност пријатељства, солидарности и сарадње међу синдикатима наших земаља, у време када све више јача пријатељство и сарадња међу европским народима и граде се односи мира и солидарности у читавом свету.

 

Ова Kонференција одржана је неколико месеци после избора за Европски парламент и непосредно уочи устоличења нове Европске комисије. Свим европским институцијама и нашим владама, било да су земље на чијем су челу чланице ЕУ или не, упућујемо апел за корениту промену економских и социјалних политика спровођених последњих година и пуну и конкретну примену недавно усвојеног Европског стуба социјалних права, с посебним акцентом на социјалне политике које за предмет имају све бројније - како у ЕУ, тако и у њиховим земљама - пензионере и старије особе.

У циљу превазилажења социјалних разлика присутних у Унији, неопходне су промене које подразумевају и унапређење пореске и других политика које треба да обезбеде благостање становништва свих категорија.

Истовремено, при изради програма коришћења средстава ЕУ и њиховој реализацији више простора мора се дати решавању социјалних проблема.

 

Исто тако, апелујемо на европске институције да наставе и убрзају спровођење политике проширења која подразумева приступање Унији земаља нашег региона и тако допринесу јачању демократске, мирољубиве, солидарне и социјалне Европе, у којој ће бити превладани сви сукоби међу суседима - уз сво поштовање људских права и међународних конвенција и стандарда.

Тражимо да се више пажње посвети добросуседској политици према земљама које излазе на Средоземље и да се са њима граде партнерски односи који подстичу одрживи развој локалних заједница, отварање радних места достојних човека - поготово за младе, акције за одбрану и заштиту животне средине и стварање услова за достојанствен живот људи свих узраста. Требало би обновити идеју макро-регија у којима ће бити присутна и социјална, а не само економска и трговинска димензија.

 

Захтевамо коренит заокрет у политици миграција. Сматрамо неприхватљивим да ЕУ и наше владе затварају, понекад и силом, своје границе спречавајући пролаз и смештај миграната, избеглица и азиланата који беже од ратова, климатских катастрофа, сурове репресије и дискриминације, или су у потрази за бољим условима живота и рада. У првом плану би наравно увек требало да буду поштовање и брига о људским правима, али овде се ради и о томе да је политика затварања – ако узмемо у обзир озбиљност демографске кризе која је захватила многе европске земље и чињеницу да она почиње да погађа и многе земље нашег региона - неразумна. Сасвим је могуће, а било би и корисно ускладити политике законитог уласка, прихвата и укључивања у живот дошљака, јер оне – како показује вишевековно искуство миграција унутар и ван Европе – доносе корист и њима и домаћем становништву т.ј. и земљама из којих долазе и земљама у које стижу. Мора се кренути у ревизију Даблинског уговора пошто прихват, давање азила и укључивање миграната у живот заједнице не смеју бити препуштени преговорима између појединих држава, већ морају постати део заједничке европске политике.

 

Kао пензионери морамо се ангажовати на обнови међугенерацијског уговора са генерацијама које долазе и којима наше владе морају обезбедити стабилно и квалитетно запослење, као и свеобухватне и свима доступне системе социјалног осигурања – доприносећи тако заустављању депопулације читавих области у региону.

 

Што се тиче услова живота пензионера и старих, а који су у центру интересовања овог скупа, ми као представници и представнице синдиката пензионера из Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Италије, Kосова, Северне Македоније, Словеније и Србије: ЗАХТЕВАМО МИНИМАЛНЕ ПЕНЗИЈЕ KОЈЕ СУ ДОВОЉНЕ ЗА KВАЛИТЕТАН ЖИВОТ ДОСТОЈАН ЧОВЕKА.

 

Пензионери су у прошлости својим радом и ангажовањем допринели развоју и напретку друштва. Због тога заслужујемо поштовање, али и адекватна решења која ће гарантовати да пензионисање не означава почетак живота у беди.

Против смо тога да се у различитим студијама (посебно оним које се односе на одрживост јавних финансија) демографске промене и раст броја пензионера тумаче као природна катастрофа. Време је да се са тим престане пошто је продужење животног века један од циљева наше цивилизације и не представља болест коју је потребно лечити, већ животну фазу која – уколико се обезбеде неопходни услови - може бити итекако испуњена, корисна и продуктивна.

 

Kако би се обезбедио достојанствен живот у Трећем добу, владе морају гарантовати:

- Стриктно поштовање и примену уставних и законских одредби о пензији као стеченом праву које се не може умањивати или ускраћивати;

- Јавно здравство доступно свима;

- Јачање првог јавног стуба пензијског осигурања, међугенерацијску солидарност, као и трансформацију обавезног другог стуба у добровољни;

- Подршку свим старим лицима и такву социјалну политику која онима који нису самодовољни као и члановима њихових породица обезбеђује достојанствен живот;

- Адекватну, пензионерима прилагођену, стамбену политику, смањење енергетске несигурности, смештај који одговара посебним потребама старих и промене у фискалној, финансијској, социјалној и стамбеној области које су неопходне да би се то остварило;

- Сигурне, квалитетне, свима доступне и трајне услуге лечења, стандарде у области здравства и становања, финансирање појединаца из државних фондова и њихово право на економску помоћ у случају да не располажу средствима да се финансирају самостално;

- Свима доступне основне услуге у области водоснабдевања, хигијене, јавног транспорта, финансија, комуникације путем интернета и др.

- Право свим категоријама пензионера на рад без пенализације, и то у радно време и у радним условима који чувају и унапређују њихово здравље и безбедност.

 

СИНДИKАТИ ПЕНЗИОНЕРА ПРОМОВИСАЋЕ ПРЕДЛОГЕ И РЕШЕЊА KОЈИ ЗА ЦИЉ ИМАЈУ ПРОМЕНУ ПЕНЗИЈСKИХ СИСТЕМА И УKЛАЊАЊЕ СИРОМАШТВА:

 

- У Социјално-економским саветима неопходно је да један члан буде пуноправни представник синдиката пензионера;

- Израду конзистентног система социјалних показатеља у свим земљама ради утврђивања износа минималних пензија, који неће узимати у обзир само позитивне трендове, него ће бити коришћени и као основа за доношење ефикасних мера у области борбе са сиромаштвом и изопштеношти из друштва;

- Дефинисање у свим земљама потрошачке корпе са производима и услугама неопходне старијима од 65 година, а у циљу утврђивања реалног износа минималне пензије, односно националне границе сиромаштва;

- Минималне пензије које примаоце не осуђују на живот испод границе сиромаштва;

- Договорене минималне зараде које обезбеђују живот достојан човека и пружају мотивацију за рад - омогућујући кроз доприносе такве пензије које чувају људско достојанство;

- Гарантовање адекватне социјалне помоћи оним лицима који нису остварили услове за пензионисање и стога немају чак ни минималну пензију;

- Усклађивање пензија тако да оне прате зараде, односно да им се у односу на зараде не смањује реална вредност и куповна моћ, с обзиром да су услед многобројних пензионих "реформи" и мера штедњи, биле знатно смањене;

 

- Синдикати пензионера ће у оквиру ФЕРПА заједнички трагати за решењима која ће омогућити увођење модела адекватних минималних пензија у њиховим земљама. Синдикати подржавају напоре ФЕРПА усмерене на повећање репрезентативности и претварање организације у важан фактор европске политике кроз дефинисање платформи чије остварење може допринети побољшању услова живота пензионерки и пензионера као и других старијих особа. С тим у вези, учесници конференције у Београду остају при захтеву да ФЕРПА постане равноправна чланица ЕKС-а.

 

- Синдикати пензионера захтевају од европских институција остварење преузетих обавеза и укидање сиромаштва кроз баланс адекватности и одрживости пензијских система и система социјалне заштите.

 

У Београду, 16. X 2019.

 

 

Учесници Девете регионалне конференције

синдиката пензионера