КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОПИСА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 Сектор за пензијско и инвалидско осигурање

Број: 180-00-00001/2021-07

Датум: 8.12.2021. године

Београд, Македонска 4

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси:

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за праћење примене прописа о пензијском и инвалидском осигурању и питања корисника пензија

 

1. Образује се Комисија за праћење примене прописа о пензијском и Инвалидском осигурању и питања корисника пензија (у даљем тексту: Комисија), у саставу:

- председник Комисије, проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

- заменик председника Комисије Зоран Антић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

- чланови Комисије:

1) Зоран Милошевић, помоћник министра у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

2) Драгана Калиновић, директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

3) Андреја Савић, председник Савеза пензионера Србије,

4) Милан Ненадић, председник Савез пензионера Војводине,

5) Милош Грабунџија, председник Синдиката пензионера Србије „Независност” и

6) Милан Грујић, председник Удружења синдиката пензионера Србије.

 

2. Задатак Комисије је да прати примену прописа о пензијском и инвалидском осигурању и питања друштвеног и економског положаја корисника пензија, заузима ставове, даје мишљења и кроз препоруке предлаже одговарајућа решења за предузимање одговарајућих мера које доприносе остваривању унапређења у области пензијског и инвалидског осигурања и стим у вези дефинише потребне анализе параметара у систему пензијског и инвалидског осигурања, у циљу иницијативе за измене и допуне прописа који регулишу питања од значаја за кориснике пензија.

3. Стручну и административно-техничку потпору Комисији пружа Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање.

4. Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења. 

МИНИСТАР Дарија-Кисић Тепавчевић