АКЦИЈА "ПРАВО И ПРАВДА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ"

НОВО УПУТСТВО

 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ПРОИСТЕКЛИХ ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА

 Поштовани чланови, симпатизери, грађани 

        Овим путем вас обавештавамо да због новонасталих, неочекиваних околности у спровођењу акције "Право и правда за пензионере", блокаде коју нам спроводе институције Србије - ПИО Фонд, Управни суд, Уставни суд, успоравање и ометање на сваком кораку, спровођење акције  тече изузетно успорено и отежано.

        Да су услови за спровођење акције нормални, и да живимо и радимо у правној држави, до сада би најмање 1.000 наших захтева било на разматрању на Уставном суду Србије. Овако, само неколико наших захтева је у разматрању на Управном суду, а неколико хиљада су још увек на првом и другом нивоу ПИО Фонда. 

        Упркос свим акцијама које смо предузимали: 

- два пута подношење Уставном суду Иницијативе за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија,

- подношење захтева за издавање новог решења,

- подношење захтева за издавање потврде о износу пензија који до сада није исплаћен за протекле 3,5 године,

- подношење захтева за повраћај неисплаћеног новца и др. велика је вероватноћа да држава и правосудни органи, све ове захтеве неће признати као акт довољан да се заустави застаревање одузетих делова пензија. У правосудним органима постоје наговештаји, да ће као акт којим се спречава застаревање потраживања, признати само акт покретања парничног поступка и директног потраживања исплате штете настале применом овог неуставног закона.

Процедура за покретање овог поступка је следећа:

Парнични поступак – тужба за наканду штете основном суду (Први основни суд у Београду )

Овим поступком захтева се повраћај износа који су у незаконитој процедури обустављени на име примене Закона о привременом уређењу начина исплате пензија. Трошкови овог поступка подразумевају трошкове такси (такса на тужбу и касније такса на првостепену пресуду), који зависе од висине потраживања које свако лице има према ПИО Фонду, а које је свако лице које води спор пред судом дужно да плати у својству таксеног обвезника, без обзира на успех у спору.

У случају позитивне пресуде, адвокату се исплаћује награда у висини од 10% укупно добијене суме, по наплати од ПИО Фонда. У случају губитка спора, награда адвокату се не дугује. Сва заинтересована лица ће благовремено са адвокатом потписати Уговор о заступању.

У случају да се судски спор заврши поравнањем било судским или вансудским (односно, договором са туженим, било које врсте), а не судском пресудом којом се усваја тужбени захтев, сваки клијент је у обавези да намири до тада настале адвокатске трошкове адвокату према Адвокатској тарифи за до тада предузете радње у парничном поступку и 10% од, на овај начин наплаћене штете. На исти начин клијент је обавезан и у случају да се утужени износи прогласе такозваним јавним дугом. Међутим, свака исплата према адвокату доспева тек пошто клијент заприми новчани износ.

За накнаду штете по закону тече застарелост потраживања која је за ову врсту спора прописана у року од три године. Наглашавамо да се прекид рока застарелости догађа подношењем тужбе само и искључиво парничном суду. Застарелост тече у месечним периодима, па тако, на пример,  ако тужбу поднесете у фебруару 2018. године, застарело је потраживање из децембра 2014.године и јануара 2015. године. Међутим, износи законске затезне камате су високи (од око 45% од висине главнице дуга), и она тече од настанка штете до дана исплате, за периоде који нису застарели.

Адвокатска канцеларија ће благовремено извештавати сваког од клијената у парничном поступку о токовима, одлукама суда и самим тим, појединачно, споразумно, утврђивати сваку од следећих радњи које буду биле потребне, а у зависности од тока поступка.

 За спровођење акције потребно је да нам доставите следеће:

- две фотокопије Решења о пензионисању

- последњи и претпоследњи чек о исплаћеној пензији - банка - пошта 

- фотокопија личне карте или очитана лична карта ако је са чипом

Обавештавамо све наше чланове, који су у Синдикату пензионера предали документацију за ПИО Фонд и добили Решење ПИО Фонда, да је на то решење адвокат задужен за њихов предмет уложио жалбу Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Након става Дирекције РФ ПИО биће уложена жалба Управном суду. То је пут ка Уставном суду и он се наставља. На овај начин хоћемо да докажемо да је Закон о привременом уређивању начина исплате пензија - неуставан и спроведен на незаконит начин.

Они који месецима нису добили никакав акт од ПИО Фонда, биће позивани од активиста Синдиката пензионера или надлежног адвоката, обавештени о стању њиховог предмета и биће им предочена могућност вођења и парничног поступка, јер сматрамо да ћемо на тај начин брже стићи до Уставног суда и до суда у Стразбуру.

То је једини начин да докажемо да је Закон о привременом уређивању начина исплате пензија противуставан и да повратимо наша стечена права, противуставно одузета.

Такође припремамо и тужбу Комитету за заштиту људских права у Стразбуру, који ради брже и ефикасније од Суда у Стразбуру и за чије ангажовање није потребан став Уставног или било ког другог суда у Србији. О томе ћемо вас накнадно благовремено обавештавати.

                                               Извршни одбор УСПС

  • Штампа