ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ИСПЛАТА ПЕНЗИЈА (Сл. гл. РС 116/14)

ПОДНОСИЛАЦ ИНИЦИЈАТИВЕ: УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ, Београд,
ул. Дечанска број 14; Мат. бр. 28113846;  ПИБ 108061667,
које заступа председник Удружења - Милорад Вујасиновић из Београда, ул. Високог Стевана бр. 18, ЈМБГ 0601937710422
 
На основу чл. 168. став 2. Устава Републике Србије (Сл. гл. РС, бр. 83/06) и чл. 50. став.1 Закона о Уставном суду (Сл. гл. РС, бр. 109/07, 99/2011) подносимо предлог за покретање поступка за оцену уставности и законитости Закона о привременом уређивању начина исплате пензија објављен у Сл. гласнику РС 116/14, (у даљем тексту: Закон) јер није у сагласности са Уставом РС, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима.

Опширније...