E-ИНФОРМАТОР бр.20

p>p>

НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА

 

НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА

ПРЕДЛОГ Закона о поништењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија

Члан 1.

Даном ступања на снагу овог закона поништава се  Закон о привременом уређивању начина  Исплате пензија („Сл. Гласник РС“ број 116/14).Даном ступања на снагу овог закона престају да важе и подзаконски општи и појединачни акти донети на основу закона који престаје да важи.

Члан 2.

Даном ступања на снагу овог закона  на начин утврђивања и исплате пензија примењују се одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању, осим ако овим законом није другачије одређено.Пензије које исплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплаћују се у износу који је утврђен решењем, на основу Закона о ПИО и других закона без утицаја   Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.

Члан 3.

Корисницима пензија исплатиће се разлика између износа пензије утврђеног решењем пре ступања на снагу Закона о привременом уређивању начина исплата пензија и умањеног износа пензије до дана поништења Закона о привременом уређивању начина исплата пензија, са законском каматом. Разлика пензије из става 1. овог члана са законском каматом, исплаћује се уз   редовну исплату пензија, у оноликом броју рата колико су месеци биле умањиване.                                                                                                                                                                                            

Члан 4.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ће, за сваког корисника пензије којем је исплаћивана умањивана пензија, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, донети решење којим се утврђује износ и начин исплате разлике пензије са законском  каматом, из члана 3. овог закона.Решењем из става 1.овог члана посебно се утврђује укупан         износ разлике пензије, број, износ и датум доспећа појединачних рата за исплату разлике пензије са законском каматом.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Опширније...