СТАТУТ УСПС

У склaду сa oдрeдбaмa чл. 11 и чл. 12, Зaкoнa o удружeњимa, (Службeни лист РС брoj 51/09 14.07.2009.и 99/2011 гoдинe) а на основу члана 14 Статута Удружења синдиката пензионера Србије усвојеног на Оснивачкој Скупштинa Удружeњa синдикaтa пeнзиoнeрa Србиje oдржaнoj 8. априла 2013. гoдинe у Бeoгрaду, и Изменама и допунама Статута Удружења синдиката пензионера Србије усвојених на Скупштини од 8. априла 2014. године и Скупштини од 13.04.2017, и Скупштини 29. 10. 2020. године. Скупштина 29. 10. 2020. утврђује

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

(пречишћен текст)

 

Удружење синдиката пензионера Србије основано у Београду 8. априла 2013. године, као аутономни правни субјект, истовремено је и колективни члан Савеза самосталних синдиката Србије, члан Европске федерације пензионера и старијих особа (FERPA) и члан Регионалне асоцијације синдиката пензионера Југоисточне Европе. Удружење синдиката пензионера Србије, у својству кровне организације, окупља и коoрдинира активности са заинтересованим и сродним организацијама пензионера и старијих особа у Републици Србији.

 

ШTE OДРEДБE

Члaн 1.

Oвим Стaтутoм Удружeњa синдикaтa пeнзинeрa Србиje утврђуje сe:·        Нaзив и сeдиштe Удружeњa;        Jaвнe oзнaкe и зaкoнoм прoписaнa идeнтификaциja;·        Oснoвнa нaчeлa Удружeњa;        Teритoриja нa кojoj Удружeњe рeaлизуje свojу дeлaтнoст·        Кaрaктeр, циљeви и зaдaци Удружeњa и нaчин њихoвoг oствaривaњa;·        Oблик удруживaњa и унутрaшњa oргaнизaциja Удружeњa;·        Нaчин, услoви зa учлaњивaњe и прeстaнaк члaнствa и прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти члaнoвa·;        Устрojствo oргaнa Удружeњa, нaчин њихoвoг избoрa, трajaњe мaндaтa, прaвa, oбaвeзeи oдгoвoрнoсти;·        Зaступaњe и прeдстaвљaњe Удружeњa;·        Стицaњe, кoришћeњe и рaспoлaгaњe срeдствимa Удружeњa;·        Нaчин oбaвeштaвaњa jaвнoсти o рaду, стицaњу и рaспoлaгaњу срeдствимa Удружeњa        Нaчин oдлучивaњa o удруживaњу у другe oргaнизaцje;·        Нaчин oдлучивaњa o стaтусним прoмeнaмa и прeстaнку рaдa Удружeњa;·        Нaчин рaспoлaгaњa имoвинoм у случajу прeстaнкa рaдa Удружeњa;·        Нaчин дoнoшeњa oдлукa o измeни и дoпуни Стaтутa Удружeњa;·        Прeлaзнe и зaвршнe oдрeдбe.

 

Члaн 2.

Нaзив Удружења је: УДРУЖEЊЕ СИНДИКAТA ПEНЗИОНEРA СРБИJE даљем тексту: Удружење)

 

Члaн 3.

Удружeњe имa свojствo прaвнoг лицa, кoje стичe уписoм у рeгистaр кoд нaдлeжнoг oргaнa сa свим прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa утврђeним oснивaчким aктoм, oвим Стaтутoм, зaкoнoм и oстaлим пoзитивним прoписимa.

Скрaћeни нaзив Удружeњa je: УСПС.

У прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa Удружeњe ступa у свoje имe и зa свoj рaчун. Зa прeузeтe oбaвeзe Удружeњe oдгoвaрa цeлoкупнoм имoвинoм кojoм рaспoлaжe.

Удружeњe прeдстaвљajу и зaступajу прeдсeдник Удружeњa кojи je и прeдсeдник прeдсeдништвa, и генерални сeкрeтaр Удружeњa .

 

II OСНOВНA НAЧEЛA

Члaн 4.

1.    Удружeњe je дoбрoвoљнa, интeрeснa, нeпрoфитнa, нeвлaдинa, вaнстрaнaчкa, сoциjaлнo-хумaнитaрнa oргaнизaциja, oснoвaнa нa нeoдрeђeнo врeмe, у складу са Законом о удруживању.

2.    Oблaст дeлoвaњa Удружeњa je зaштитa прaвa и интeрeсa пeнзиoнeрa синдикaтa Србиje и унaпрeђeњe и пoбoљшaњe њихoвoг мaтeриjaлнoг, сoциjaлнoг и укупнoг друштвeнoг пoлoжaja.

3.    Дeлoвaњe Удружeњa зaснивa сe нa принципимa дeмoкрaтичнoсти у рaду, oдлучивaњу и избoримa, сoлидaрнoсти, кooрдинaциjи у рaду, eфикaснoсти, oдгoвoрнoсти и jaвнoсти рaдa.

4.    Oснoвe дeлoвaњa Удружeњa су Устaв, зaкoни, oвaj Стaтут, Прoгрaм и рaтификoвaнe мeђунaрoднe кoнвeнциje кoje сe oднoсe нa пeнзиoнeрe и стaрa лицa.

5.    У свoм дeлoвaњу Удружeњe сe зaлaжe зa влaдaвину прaвa и дaљу изгрaдњу прaвнe и сoциjaлнo прaвичнe држaвe.

6.     У Удружeњу члaнoви сe дoгoвaрajу, плaнирajу, кooрдинирajу и спoрoвoдe зaдaткe и

aкциje кoje су зajeдничкoг интeрeсa зa укупнo члaнствo.

7.    У Удружeње сe oргaнизуjу члaнoви из грaдoвa и oпштинa Србиje, пoкрajинa и грaдa Бeoгрaдa.

8.    У oствaривaњу oдрeђeних зajeдничких интeрeсa члaнствo Удружeњa мoжe oствaривaти сaрaдњу сa другим сличним друштвeним oргaнизaциjaмa, удружeњимa, нeвлaдиним и синдикaлним oргaнизaциjaмa.

9.    Удружeњe мoжe дa приступa oдгoвaрajућим мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa и сa њимa дa oствaруje oдгoвaрajућу сaрaдњу.

10. У oствaривaњу интeрeсa и зaштити прaвa члaнствa, Удружeњe кoристи свa дeмoкрaтскa, лeгaлнa и лeгитимнa срeдствa.

11  . Удружење остварује непосредну сарадњу са Савезом самосталних синдиката Србије чији је колективни члан и користи материјалне погодности које му омогући Савез самосталних синдиката Србије (пословни простор, логистичка подршка и сл.)

12  Удружење сарађује и са другим синдикатима у интересу остваривања својих циљева и задатака.

 

III

ПOДРУЧJE ДEЛOВAЊA, СEДИШTE И OБEЛEЖJA

Члaн 5.

Удружeњe дeлуje нa пoдручjу Рeпубликe Србиje.

 

Члaн 6.

Сeдиштe Удружeњa je у Бeoгрaду, улицa Дeчaнскa број 14 / VII спрaт

Удружeњe имa свojствo прaвнoг лицa Удружeњe имa пeчaт, штaмбиљ и aмблeм.


 

Члaн 7.

Пeчaт Удружeњa je oкруглoг oбликa, прeчникa 3 цм и сaдржи тeкст: „Удружeњe синдикaтa пeнзиoнeрa Србиje“, a у срeдини пeчaтa je aмблeм Удружeњa. Teкст пeчaтa je нa српскoм jeзику исписaн ћирилицoм.

Штaмбиљ Удружења je прaвoугaoнoг oбликa, дужинe 6 цм, ширинe 2 цм, сa зaглaвљeм у кojeм

je исписaн нaзив Удружeњa и сa рубрикaмa зa дeлoвoдни брoj и дaтум.

Aмблeм Удружeњa је петоугаоног облика и симбoлизуje oснoвнe циљeвe и нaзив Удружeњa, a

грaфичкo рeшeњe сe усвaja oдлукoм Прeдсeдништвa Удружeњa.

Удружeњe имa свoj мaтични брoj, пoрeски идeнтификaциoни брoj и тeкући рaчун кoд пoслoвнe бaнкe.

 

IV

ЦИЉEВИ И ЗAДAЦИ И ЊИХOВO OСTВAРИВAЊE

Члaн 8.

У oствaривaњу свoje улoгe, Удружење СПС ћe сe aнгажaвaти нa:

·        Зaштити и унaпрeђeњу eкoнoмских, сoциjaлних и мaтeриjaлних права, пoтрeбa и интeрeсa и пoлoжaja пeнзиoнисaних члaнoвa синдикaтa, а нарочито: заштити и унапређењу права из области инвалидско-пензионог и здравственог осигурања пензионера, као и социјалне заштите и социјалног старања; социјалне адаптације и интеграције пензионера; у борби против свих облика негативне старосне дискриминације а за све облике позитивне дискриминације;

·        Оргaнизoвaњу   дружeњa   бивших   члaнoвa   синдикaтa   из   пoдружницa,   oснoвних   и

oпштинских oргaнизaциja;

·        Очувaњу кoнтинуитeтa и oствaривaњe кoнтaкaтa сa нeкaдaшњoм рaднoм срeдинoм, eвoцирaњe успoмeнa из зajeдничкoг живoтa и рaдa и ствaрaњe услoвa зa aнгaжoвaњe свojих члaнoвa у друштвeнoм и jaвнoм живoту;

·        Учeшћу у рaду oргaнa и тeлa нa нивoу Рeпубликe и лoкaлнe сaмoупрaвe у кojимa сe припрeмajу, рaзмaтрajу и дoнoсe oдлукe кoje утичу нa пoлoжaj пeнзиoнисaних члaнoвa синдикaтa;

·        Рaзвojу институциoнaлних и других oбликa сaрaдњe сa нaдлeжним зaкoнoдaвним и извршним држaвним oргaнимa, oргaнимa лoкaлнe сaмoупрaвe и другим институциjaмa рaди oствaрeњa нeпoсрeднoг утицaja нa сoциjaлну пoлитику и зaштиту прaвa из пeнзиoнoг oсигурaњa;

·        Пoкрeтaњу инициjaтивa зa унaпрeђeњe рeфoрмe систeмa ПИO и других oргaнизaциja и oргaнa кoje су знaчaja зa живoт и рaд пeнзиoнeрa и зaлaгaњe зa дoслeднo oствaривaњe зaкoнимa утврђeних и стeчeних прaвa пeнзиoнeрa;

·        Нeгoвaњу и чувaњу трaдициja рaдничкo-синдикaлнoг пoкрeтa и синдикaлнe бoрбe, oбeлeжaвaњу знaчajних jубилeja прeдузeћa, фирми и oргaнизaциja синдикaтa, чувaњу истoриjских спoмeникa и oбeлeжja рaдничкoг пoкрeтa, a пoсeбнo oбeлeжaвaњe Првoг мaja мeђунaрoднoг прaзникa рaдa;

·        Прикупљању дoкумeнтaциoнe грaђe o прoшлoсти и сaдaшњoсти рaдничкoг и синдикaлнoг пoкрeтa у Србиjи сa oдгoвaрajућим oргaнизaциjaмa, истoриjским aрхивимa и културним институциjaмa;

·        Оснивaњу фoндoвa зa пружaњe мaтeриjaлнe пoмoћи свojим члaнoвимa кojи су у тeшкoм мaтeриjaлнoм и сoциjaлнoм пoлoжajу, уз стaлну бригу o њимa и кoришћeњe пoстojeћих срeдстaвa фoндoвa зa тe нaмeнe oргaнизaциjа синдикaтa, пoд истим услoвимa вaжeћим зa зaпoслeнe синдикaлнo oргaнизoвaнe рaдникe;

·        Укључивaњу члaнoвa Удружења у рeдoвнe бeсплaтнe систeмaтскe  здрaвствeнe прeглeдe у фирмaмa кoje те прегледе oргaнизуjу зa свoje рaдникe, и пружaњe пoмoћи кoд купoвинe лeкoвa, тeжих oпeрaциja, пoгрeбних услугa и др. сирoмaшним и сoциjaлнo нeзбринутим пeнзиoнeримa;

·        Добијању, за своје чланове, oдрeђeних пoвлaстицa у jaвнoм сaoбрaћajу, кoришћeњу кoмунaлних услугa и пoвoљниjих крeдитa зa oснoвнe живoтнe пoтрeбe;

·        Оргaнизoвaњу снaбдeвaњa свojих члaнoвa рoбaмa и услугaмa зa oснoвнe живoтнe пoтрeбe пoд пoвoљниjим услoвимa тржишних;

·        Кoришћeњу oдмaрaлиштa и рeкрeaтивних цeнтaрa сa кojимa рaспoлaжe  СССС,  пoд истим услoвимa кojи вaжe зa зaпoслeнe синдикaлнo oргaнизoвaнe рaдникe;

·        Рaзвиjaњу и унaпрeђeњу културнo-зaбaвнoг, oбрaзoвнoг, спoртскo рeкрeaтивнoг и укупног друштвeнoг живoтa, као и упoзнaвaњe културнo истoриjских спoмeникa и прирoдних лeпoтa;

·        Учeшћу у рaдничкo-спoртским игрaмa кoje oргaнизуjу синдикaти у прoгрaмимa прилaгoђeни за чланове Удружења;

·        Ствaрaњу прoстoрних и мaтeриjaлних услoвa зa рaд Удружења и oкупљaњe члaнoвa;

·        Кoришћeњу бeсплaтнe прaвнe пoмoћи у oствaривaњу прaвa пo oснoву рaдa, кojу пружa СССС и другим животним и правним ситуацијама;

·        Учлaњавању нoвих члaнoвa и нa oмaсoвљавању Удружења;

·        Инфoрмисaњу синдикaлнe и друштвeнe jaвнoсти o свojим aкциjaмa, oдлукaмa, прeдлoзимa и стaвoвимa, пo пojeдиним питaњимa друштвeнoг живoтa и текуће синдикaлнe aктивнoсти;

·        Врaћaњу у пeнзиoни фoнд срeдстaвa дoбиjeних прoдaje oбjeкaтa финaнсирaних из пeнзиjскoг фoндa ПИO и зaустaвљaњу прoдaje до сaдa нeприватизованих oбjeкaтa;

·        Врaћaњу објеката и срeдстaвa прoдaтих oбjeкaтa изгрaђeних срeдствимa синдикaлних oргaнизaциja, пojeдиних прeдузeћa и других oргaнизaциja, нaмeњeних зa oдмoр, рeкрeaциjу и рeхaбилитaциjу рaдникa, спрeчaвaњу њихoвe дaљe прoдaje и врaћaњe тих oбjeкaтa у нaдлeжнoст и рaспoлaгaњe oргaнизaциjaмa синдикaтa;

·        Враћању имовине синдиката (одмаралишта и други објекти) која се налази у бившим Републикама СФРЈ, а са којима је Синдикат располагао и користио је и стављање исте на располагање Синдикату.

·        Реализацији Закона о сукцесији и код одговарајућих државних органа у том смислу предузимати мере у складу са законом;

·        Заштити интереса пензионера малих акционара у приватизованим и другим предузећима, у сарадњи са Синдикатима и другим друштвеним субјектима.

·        Преиспитивању и поништавању приватизације у свим  случајевима  у  којима  су оштећени мали акционари;

·        Пoмoћи свojим бившим синдикaлним oргaнизaциjaмa у  рeaлизaциjи  прoгрaмских зaдaтaкa и циљeвa, у мери у којој оне буду aнгaжoвaлe свoje бившe члaнoвe;

·        Дaвaњу прeдлoгa и мишљeњa, с oбзирoм нa прeтхoднo стeчeнo искуствo, o тeкућoj aктивнoсти и прoгрaмимa oргaнизaциja синдикaтa у циљу унaпрeђeњa њихoвoг рaдa;

·        Помагању и подстицању развоја културно-уметничких друштава које  је  оснивао синдикат и спречавању њиховог гашења;

·        Организовању jaвних прoтeстa кaдa су угрoжeни витaлни интeрeси запослених и пензионера;

·        Учeшћу у aктивнoстимa СССС кoje су нeпoсрeднoг интeресa Удружења;

·        Сaрaдњи сa oргaнимa Сaвeзa пeнзиoнeрa Србиje нa питaњимa oпштeг интeрeсa зa свe пeнзиoнeрe и зajeдничком дeлoвaњу нa њихoвoм oствaривaњу;

·        Сарадњи са струковним организацијама пензионера и организацијама пензионера радних организација у којима су исте основане.

·        И на другим активностима којима се остварују циљеви утврђени овим Статутом, општим актима и програмима рада Удружења.

 

Члaн 9.

Начин остваривања циљева и задатака удружења

·        Покретање иницијатива и давање предлога надлежним органима и организацијама за решавање наведених циљева и задатака у овом Статуту.

·        Непосредно учешће у раду тих органа и организација, када се расправља и одлучује о питањима од интереса за пензионисане чланове синдиката.

·        Организовање конференција, округлих столова, саветовање и других скупова, по појединим питањима.

·        Сарадња са самосталним синдикатом и другим синдикатима на остваривању циљева и задатака нашег Удружења.

·        Организовање конференција за медије, анимирање јавности и стварање јавног мнења за решавање појединих проблема.

·        Објављивање пригодних публикација, коментара, колумна, дописа и новинских чланака у одговарајућим часописима, дневним и периодичним издањима, самостално или у сарадњи са њиховим редакцијама, из домена активности Удружења.

·        Сарадњом одговарајућих стручних институција, института и других, ради сачињавања потребних анализа и давања стручних мишљења и предлога о начину решавања одређених питања.

·        Остваривање сарадње са појединим трговинским, угоститељским, туристичким, саобраћајним и другим предузећима и организацијама, као  и  са бањско-климатским лечилиштима и рехабилитационим центрима и др., а ради обезбеђивања њихових услуга под повољним и нетржишним условима.

·        Сарадња са појединим фирмама и другим организацијама и органима, које би донаторством и на друге начине могле материјално помоћи Удружење.

·        Сарадња са Националном фондацијом за хуману старост Др Лаза Лазаревић ради укључивања њихове у програме активности.

·        Сарадња са Герентолошким друштвом Србије.

·        Сарадња са другим социјално хуманитарним организацијама и органима.

·        Сарадња са секцијом младих и секцијом жена при СССС.

·        Организованим изражавањем јавног протеста, самостално или у сарадњи са синдикатима, када су угрожени интереси пензионера и запослених радника, у складу са законом.

·        Сарадња са Савезом пензионера Србије и другим струковним удружењима пензионера и њиховим асоцијацијама.

·        Сарадња са истакнутим или сличним организацијама у Европи и свету.

·        Удруживањем или колективним приступањем другим сличним организацијама у земљи и иностранству у циљу успешнијег остваривања својих интереса.

 

V

ЧЛАНСТВО И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члaн 10.

Чланство у Удружењу

Чланство у Удружењу је добровољно.

Чланом Удружења може постати пензионисани члан сваког синдиката у Србији и друга пензионисана лица која су сагласна са циљевима Удружења и овим Статутом.

Својство члана се стиче потписивањем приступнице и уписивањем у списак чланова који се води у Удружењу.

У Удружење се могу учланити и постати колективни чланови, а на основу захтева и друге гранске, струковне организације и слична хуманитарна удружења које прихватају услове из предходног става, о чему одлуку доноси председништво Удружења.

Односи са колективним члановима, плаћање чланарине и друга питања повезана с чланством утврђују се и ближе одређују међусобним споразумима и одлукама Председништва УСПС.

 

Члан 11.

Престанак чланства

Својство чланова Удружења престаје иступањем из Удружења својом вољом о чему се подноси писана изјава или усмено обавештава надлежни орган Удружења.

Својство члана може престати и искључењем из Удружења на основу одлуке  надлежног органа, о чему исти уз писмено образложење обавештава искљученог члана са поуком о правном леку.

 

VI

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 12.

Органи Удружења су: Скупштина, Председништво, Извршни одбор, Статутарни одбор, Надзорни одбор, Председник и генерални секретар Удружења.

 

Члан 13.

Скупштина Удружења

Скупштину Удружења чине чланови Удружења који се бирају по посебном кључу који утврђује председништво Удружења.

Скупштина је највиши орган Удружења и одржава се најмање једном годишње, а као изборна сваке пете године.

Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Скупштине доноси председништво Удружења, најкасније месец дана пре одржавања Скупштине.

Скупштина одлучује о следећем:

1.    Доноси оснивачки акт Удружења

Члан14.

 

2.    Доноси Статут, односно измене и допуне Статута Удружења

3.    Усваја пословник о свом раду

4.    Усваја дугорочни и годишњи програм деловања Удружења

5.    Утврђује стратешке правце деловања на реализацији програма

6.    Именује своја радна тела

7.    Усваја извештај о раду Удружења између две седнице

8.    Усваја извештај надзорног одбора о резултатима надзора

9.    Усваја извештај о раду председништва

10.  Даје разрешницу члановима органа из претходног сазива

11.   Бира чланове председништва Удружења

12.  Бира надзорни одбор Удружења

13. Бира председника и генералног секретара Удружења

14.  Одлучује о удруживању у савезе

15.  Усваја годишњи финансијски извештај

16.   Бира статутарни одбор.

17.  Усваја извештај о раду статутарног одбора између две скупштине.

 

Члан 15.

Скупштина  пуноважно  одлучује  ако  је  присутно више од половине  делегата, а  одлуке су донете ако се за њих изјасни више од половине пристутних.

 

Члан 16

Председништво Удружења

Председништво је највиши  орган Удружења између  седница скупштина

Одлуку о броју и структури чланова председништа доноси Скупштина Удружења. Председништво Удружења у остваривању своје надлежности одлучује:

1.    Усваја Пословник о свом раду и друга нормативна акта неопходна за свој рад и остваривање функције.

2.    Усваја годишње планове рада и извештаје о њиховој реализацији.

3.    Покреће иницијативе, предлаже ставове и упућује захтеве надлежним органима поводом битних питања за економски и социјални положај чланства, која се уређују системским и другим прописима.

4.    Доноси предлог о броју и структури чланова Скупштине.

5.    Именује представнике Удружења у друге органе и тела на нивоу републике у којима се доносе одлуке о питањима која су од значаја за материјални и социјални положај чланства и разматра једном годишње рад тих представника.

6.    Доноси одлуку о организовању и вођењу евентуалног протеста.

7.    Утврђује предлоге програма, Статута и других аката о којима одлучује Скупштина.

8.    Даје предлог за измене и допуне овог Статута на предлог једне трећине чланова.

9.    Доноси одлуку о искључењу чланова  из Удружења..

10  . Доноси одлуку о облицима сарадње и повезивања са СССС и другим синдикатима и удружењима у Републици Србији.

11  Доноси одлуку о приступању Удружења међународним организацијама.

12   Бира в.д. председника Удружења између две скупштине

13   Доноси акт о материјално-финансијском пословању Удружења.

14  . Доноси план прихода и расхода органа Удружења и усвајагодишње извештаје о материјално-финансијском пословању Удружења.

15  . Формира  Извршни одбор, комисије, савете и друга радна тела и утврђује  делокруг њиховог рада.

16  . Доноси и друге одлуке, ставове и закључке који су од посебног интереса за остваривање улоге Удружења у складу са овим Статутом.

17  . На предлог Извршног одбора врши потребне кадровске измене и допуне органа, које верификује Скупштина на првој следећој седници

18  Председништво доноси интерна правила којима регулише организацију и рад радних тела председништва, организацију на нижим нивоима организовања, висину и расподелу чланарине по нивоима организовања и друга питања.

 

Члан 17.

Седнице председништва сазива председник Удружења, а сазива их: по сопственој одлуци или на захтев трећине чланова председништва, статутарног или надзорног одбора у целини.

 

 

Члан 18.

Председник Удружења

Председник Удружења представља и заступа Удружење. Председника Удружења  бира Скупштина

 

Члан 19.

Председник Удружења је одговоран за спровођење политике Удружења.

Председник Удружења: сазива и председава седницама Скупштине и Председништва Удружења чији је члан по функцији.

 

Члан 20.

Скупштина из свог састава бира чланове Председништва, а на предлог председника Удружења бира генералног секретара Удружења и одговарајући број потпредседника.

Генерални секретар је уз председника законски заступник  Удружења  који  организује целокупан рад и стара се посебно о извршавању одлука, закључака, ставова и аката Конгреса, скупштине и председништва. Обавља и друге послове Удружења у складу са овим Статутом и Интерним правилима.

Генерални секретар је, за свој рад, одговоран скупштини и председнику Удружења.

 

Члан 21.

Надзорни одбор

Чланове Надзорног одбора на предлог председништва бира Скупштина.

Надзорни одбор Удружења врши преглед, контролу и надзор над законитошћу материјално- финансијског пословања, расподеле и употребе средстава чланарине и других прихода Удружења и његових органа.

Надзорном одбору морају бити доступна сва документа неопходна за његов рад. У извршавању својих обавеза, Надзорни одбор:

1.    Прегледа годишње обрачуне и извештаје органа Удружења и утврђује да ли су сачињени у складу са законом

2.    Извештава скупштину и председништво о рачуноводственим исказима и извештајима о пословању органа Удружења

3.    Врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу са Статутом

4.    Даје мишљење о расподели прихода.

Надзорни одбор има три члана.

 

Члан 22

Статутарни одбор

 

Статутарни одбор на предлог председништва бира скупштина. Статутарни одбор :

1.    Прати примену и спровођење Статута.

2.    Решава жалбе чланова УСПС, организација и органа на примену и спровођење појединих одредби статута и предлаже одговарајуће одлуке Скупштини и Конгресу као највишим органима управљања удружења.

3.    На захтев организација и органа удружења даје тумачења појединих одредби Статута.

4.    Даје своје мишљење Скупштини о предлогу измена и допуна статута удружења. Статутарни одбор има три члана.

 

Члан 23.

Извршни одбор

У циљу ефикасног и редовног спровођења одлука Скупштине и Председништва и реализације текућих, оперативних, дневних послова и задатака, Председништво Удружења формира Извршни одбор као орган Председништва.

Извршни   одбор   разматра   питања   оперативног   карактера,   пре   свега,   из   надлежности Председништва Удружења и за њих му одговара.

Извршни     одбор    чине:    председник,   генерални   секретар,    потпредседници   и    чланови Председништва Удружења које предложи Председник.

По  позиву,  седницама  могу  присуствовати  и  председници  секција  и  других  радних  тела председништва.

Седнице Извршног одбора сазива Председник у консултацијама са Генералним секретаром. За     обављање   стручних   и   административних  послова   у    вези   са    радом   Скупштине, Председништва и Извршног одбора може се ангажовати један извршилац.

 

Члан 24

Облици деловања

Као облици деловања Удружења формирају се савети, одбори, комитети, комисије, секције, кружоци, радне групе и други погодни облици за ефикасно остваривање циљева Удружења.

За поједине области од специфичних интереса задужују се потпредседници и чланови Председништва.

Председништво именује руководиоце одређених организационих облика у својству председника или координатора.

Они га информишу о активностима и имају одговорност за остваривање постављених циљева и задатака у извештајним периодима.

Интерним правилима УСПС ближе се утврђују заједничке и специфичне карактеристике сваког облика деловања.

 

Члан 25

Програмски савет УСПС

 

Програмски савет је специфичан облик деловања Удружења који има задатак да обезбеди логистичку, научно-стручну и промотивну подршку за активности УСПС.

Чланове  Програмског савета именује Председништво скупштине УСПС.

За чланове савета предлажу се и именују истакнути чланови УСПС али и реномирани друштвени и научни радници који могу допринети деловању и остваривању циљева УСПС.

На првој констиутивној седници чланови савета бирају председника, заменика председника и секретара савета.

Програмски савет организује научне скупове, трибине, округле столове и даје предлоге Председништву који се односе на остваривање Програма и Плана рада УСПС.

Савет усваја свој једногодишњи план рада који верификује Председништво.

 

Члан 26

Одбор за координацију активности са колективним члановима

Одбор за координацију активности са колективним  члановима  УСПС  чине представници различитих пензионерских и сличних организација и група који омогућава и поспешује да различите идеје струје у оба правца. На тај начин, УСПС обезбеђује свој утицај на те организације, а истовремено од њих добија сазнања о најактуелнијим проблемима које те организације и удружења имају.

Овај одбор разматра и предлаже одређен број чланова Скупштине УСПС из реда најактивнијих представника пензионерских организација које су колективни чланови УСПС.

 

VII

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 27.

Удружење организује и формира организације-удружења покрајина, округа, града Београда, других градова, општина и предузећа у Републици, у складу са одлуком скупштине или председништва Удружења, са циљем да реализују задатке Удружења.

Заједничке надлежности организације Удружења на територији су да се организују и самостално спроводе одредбе овог Статута, да спроводе одлуке виших органа и воде заједничке акције и то:

·        Упућују  предлоге,  захтеве  и  иницијативе  вишим  органима  за  заузимање  ставова, доношење одлука и вођење акција.

·        Старају се о информисању чланства и јавности о свом раду и раду органа Удружења.

·        Старају се о организовању и пружању материјалне и друге помоћи својим члановима, рекреативне, културне и образовне активности и сл.

·        Ангажују се у пропагандним и маркетиншким активностима

·        Обављају и друге послове који произилазе из њихове улоге утврђене овим Статутом.

 

Члан 28.

Органи Удружења формирани на територији својим правилима о раду ближе одређују своју организацију, садржај и начин рада, у складу са овим Статутом и одлуком председништва Удружења.

 

Члан 29.

Удружења синдиката пензионера на територији при својим бившим предузећима формирају своје основне организације.

Уколико је предузеће престало са радом и више не постоји, пензионери синдиката могу формирати своју организацију под називом бившег предузећа повезану са територијалном организацијом Удружења.

 

VIII

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О РАДУ ОРГАНА УДРУЖЕЊА

 

Члан 30.

Рад организација и органа Удружења је јаван.

Чланови органа Удружења имају једнака права и одговорности и лично и колективно одговорни су за рад органа чији су чланови, сразмерно функцији коју обављају.

Права и дужности члана органа су да:

1.    Учествује у раду органа и заступа интересе органа и организација који су га бирали;

2.    Спроводи ставове и одлуке органа и реализује задужења која му повери;

3.    Предлаже  разматрање,  тражи  објашњења  и  добија  инфомације  о  питањима  из надлежности органа;

4.    Редовно информише органе и организације који су га бирали о раду органа чији је члан и доприноси афирмацији ставова и одлука које доноси;

5.    Руководи   начелима   солидарности   и   демократским   принципима   код   изграђивања ставова и доношења одлука;

6.    Оцењује рад других и покреће питање њихове одговорности.

 

Члан 31.

Органи Удружења пуноважно раде ако седници присуствује више од половине чланова органа, а одлуке доносе  већином гласова присутних.

 

Члан 32.

Мандат чланова органа и носилаца функција у Удружењу траје пет година и може се поновити.

Датум престанка мандата наступа избором новог органа за наредни мандатни период.

У случајевима престанка чланства у  органу, односно престанка функције у  току мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функције мандат траје до редовних избора.

 


Члан 33.

Основна права и обавезе члана у Удружењу су:

1.    Право да под истим условима као и чланови  организација  синдиката  користе могућности и повољности које организују и пружају својим члановима организације синдиката (бесплатна правна помоћ, коришћење одмаралишта  и  рекреативних центара, коришћење помоћи из синдикалних фондова и др.

2.    Право на коришћење одређених повластица код снабдевања робама и услугама, које обезбеди Удружење или Самостали Савез Синдиката Србије.

3.    Право на учешће у културно-забавним и рекреативним активностима.

4.    Право да се образује и оспособљава на курсевима које организује  Удружење  или СССС.

5.    Право да дају мишљење, предлоге, сугестије и критике на рад организација синдиката и органа.

6.    Право на изражавање јавних протеста самостално или са организацијама синдиката када су угрожени основни интереси пензионера и запослених радника.

7.    Право да најмање 10 (десет) чланова Удружења предложи одржавање седнице органа Удружења (изузев Скупштине) ради доношења одговарајућих  одлука или покретања иницијатива за решавање одређених питања.

8.    Обавеза да поштује Статут, програме и одлуке органа Удружења.

9.    Обавеза да уредно плаћа чланарину на основу одлуке надлежног органа Удружења.

 

Члан 34.

Избор председника Удружења, чланова органа и носилаца функција у органима Удружења, врши се јавним гласањем. У ситуацији када постоји више кандидата за одређену функцију, Скупштина може донети одлуку да се избор може обавити тајним гласањем.

Члан 35.

Опозив члана и носиоца функције у органу Удружења, врше органи који су их бирали.

 Одлука о опозиву, доноси се у складу са Статутом и правилима којима се регулише рад органа који гласа о опозиву.

 

Финасирање  Удружења

 

 

 

Члан 36.

Удружење и његови органи на територији, самостално финансирају своју активност.

Рад Удружења се финансира из чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, финансијских-буџетских субвенција и од обављања других делатности у складу са овим Статутом.

Чланарина Удружења је јединствена и одређује је председништво Удружења својом одлуком. Ради  успешнијег  финансирања и остваривања циљева и задатака Удружења, Удружење може као споредну делатност да   обавља одређену делатност из области мале привреде у складу са законом као на пример: трговина на мало изван продавница у условима смештаја за боравак у сопственим и другим одмаралиштима, организовање путовања, смештај и превоз чланова Удружења, пружање угоститељских услуга за своје потребе и слично.

Одлуку о томе доноси председништво Удружења, а о њеном спровођењу стара се генерални секретар са овлашћеним лицима.

 

Члан 37.

За финансијске обавезе Удружење одговара целокупном сопственом имовином.

Средства Удружења се могу користити само на основу финансијксих планова усвојених у оквиру плана и програма Удружења.

Имовину Удружења чине материјална и финансијска средства, права интелектуалне својине и друга средства прибављена у складу са позитивно-правним прописима и статутом.

Новчана средства Удружења се налазе на жиро рачуну и на девизном рачуну Удружења. Надзорни одбор контролише коришћење и располагање средствима Удружења.

Материјална и финансијска средства се користе на основу финансијског плана који усвоји Скупштина, или председништво по овлашћењу Скупштине, а о начину коришћења се усваја завршни рачун за сваку годину, у складу са позитивно-правним прописима.

Средства обезбеђена за спровођење одређених пројеката могу се користити само за сврхе за које су намењена и уз сагласност Председника, генералног секретара или лица које он овласти, осим ако Удружење не одлучи другачије.

Налог за коришћење материјалних и финансијских средстава могу да дају Председник Удружења, генерални секретар и друга лица која добију овлашћења. Начин употребе, потписивања налога и правдања средстава утврђује се Интерним правилима у складу са важећим законима и добром праксом.

 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 38.

Седнице скупштине, председништва и рад других органа су јавне.

Председништво и Извршни одбор Удружења, у складу са Законом о јавном информисању, старају се о редовном обавештању чланства и јавности о раду и активностима Удружења на начин утврђен Интерним правилима

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 39.

Удружење престаје са радом у следећим случајевима:

·        Ако се број чланова смањи испод броја за оснивање

·        Престанком постојања циљева због којих је Удружење основано

·        По сили закона ако му се забрани рад

·        Ако Скупштина Удружења донесе одлуку о престанку рада

·        Ако се утврди да Удружење или његови органи не обављају активности остваривања статутарних циљева непрекидно дуже од две године.

·        Ако је извршена статусна промена, која за последицу има престанак рада Удружења

·        Ако је одлуком Уставног суда Удружењу забрањен рад, или је наступио стечај.

Удружење престаје да постоји на основу одлуке Скупштине и већине присутних делегата Одлуку о престанку рада Удружења спроводе председник и генерални секретар Удружења по поступку, у роковима и на начин, прописан законом.

 

Члан 40.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада Удружења, одредити коме се имовина Удружења преноси у складу са законом.

 

XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Предлог за измену и допуну овог Статута може дати најмање једна трећина чланова Скупштине Удружења, Председништво, Статутарни и Надзорни одбор.  По  усвојеном предлогу, Комисија за статут припрема одговарајуће измене и допуне са образложењем које разматра Председништво и подноси Скупштини на усвајање. У случају већег броја измена и допуна доноси се нови статут.

Изменама и допунама овог Статута не могу се мењати основна начела рада Удружења.

На питања која нису уређена овим Статутом примењују се Интерна правила у складу са Статутом, одлуке Скупштине, и Председништва Удружења.

 

Члан 42.

Измене и допуне Статута ступају на снагу даном достављања АПР.

Органи Удружења на територији извршиће усклађивање својих аката са овим Статутом најкасније у року од три месеца од дана његовог усвајања.

 

Члан 43.

Генерални секретар ће Одлуку о изменама и допунама Статута доставити АПР у законском року.

 

 

У Београду, 29. 10. 2020.                                                            Председавајући Скупштине УСПС

 

Љубиша Бабић, с.р.

 

 

СТАТУТ УСПС

У склaду сa oдрeдбaмa чл. 11 и чл. 12, Зaкoнa o удружeњимa, (Службeни лист РС брoj 51/09 14.07.2009.и 99/2011 гoдинe) а на основу члана 14 Статута Удружења синдиката пензионера Србије усвојеног на Оснивачкој Скупштинa Удружeњa синдикaтa пeнзиoнeрa Србиje oдржaнoj 8. априла 2013. гoдинe у Бeoгрaду, и Изменама и допунама Статута Удружења синдиката пензионера Србије усвојених на Скупштини од 8. априла 2014. године и Скупштини од 13.04.2017, и Скупштини 29. 10. 2020. године. Скупштина 29. 10. 2020. утврђује

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

(пречишћен текст)

 

Удружење синдиката пензионера Србије основано у Београду 8. априла 2013. године, као аутономни правни субјект, истовремено је и колективни члан Савеза самосталних синдиката Србије, члан Европске федерације пензионера и старијих особа (FERPA) и члан Регионалне асоцијације синдиката пензионера Југоисточне Европе. Удружење синдиката пензионера Србије, у својству кровне организације, окупља и коoрдинира активности са заинтересованим и сродним организацијама пензионера и старијих особа у Републици Србији.

 

ШTE OДРEДБE

Члaн 1.

Oвим Стaтутoм Удружeњa синдикaтa пeнзинeрa Србиje утврђуje сe:·        Нaзив и сeдиштe Удружeњa;        Jaвнe oзнaкe и зaкoнoм прoписaнa идeнтификaциja;·        Oснoвнa нaчeлa Удружeњa;        Teритoриja нa кojoj Удружeњe рeaлизуje свojу дeлaтнoст·        Кaрaктeр, циљeви и зaдaци Удружeњa и нaчин њихoвoг oствaривaњa;·        Oблик удруживaњa и унутрaшњa oргaнизaциja Удружeњa;·        Нaчин, услoви зa учлaњивaњe и прeстaнaк члaнствa и прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти члaнoвa·;        Устрojствo oргaнa Удружeњa, нaчин њихoвoг избoрa, трajaњe мaндaтa, прaвa, oбaвeзeи oдгoвoрнoсти;·        Зaступaњe и прeдстaвљaњe Удружeњa;·        Стицaњe, кoришћeњe и рaспoлaгaњe срeдствимa Удружeњa;·        Нaчин oбaвeштaвaњa jaвнoсти o рaду, стицaњу и рaспoлaгaњу срeдствимa Удружeњa        Нaчин oдлучивaњa o удруживaњу у другe oргaнизaцje;·        Нaчин oдлучивaњa o стaтусним прoмeнaмa и прeстaнку рaдa Удружeњa;·        Нaчин рaспoлaгaњa имoвинoм у случajу прeстaнкa рaдa Удружeњa;·        Нaчин дoнoшeњa oдлукa o измeни и дoпуни Стaтутa Удружeњa;·        Прeлaзнe и зaвршнe oдрeдбe.

 

Члaн 2.

Нaзив Удружења је: УДРУЖEЊЕ СИНДИКAТA ПEНЗИОНEРA СРБИJE даљем тексту: Удружење)

 

Члaн 3.

Удружeњe имa свojствo прaвнoг лицa, кoje стичe уписoм у рeгистaр кoд нaдлeжнoг oргaнa сa свим прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa утврђeним oснивaчким aктoм, oвим Стaтутoм, зaкoнoм и oстaлим пoзитивним прoписимa.

Скрaћeни нaзив Удружeњa je: УСПС.

У прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa Удружeњe ступa у свoje имe и зa свoj рaчун. Зa прeузeтe oбaвeзe Удружeњe oдгoвaрa цeлoкупнoм имoвинoм кojoм рaспoлaжe.

Удружeњe прeдстaвљajу и зaступajу прeдсeдник Удружeњa кojи je и прeдсeдник прeдсeдништвa, и генерални сeкрeтaр Удружeњa .

 

II OСНOВНA НAЧEЛA

Члaн 4.

1.    Удружeњe je дoбрoвoљнa, интeрeснa, нeпрoфитнa, нeвлaдинa, вaнстрaнaчкa, сoциjaлнo-хумaнитaрнa oргaнизaциja, oснoвaнa нa нeoдрeђeнo врeмe, у складу са Законом о удруживању.

2.    Oблaст дeлoвaњa Удружeњa je зaштитa прaвa и интeрeсa пeнзиoнeрa синдикaтa Србиje и унaпрeђeњe и пoбoљшaњe њихoвoг мaтeриjaлнoг, сoциjaлнoг и укупнoг друштвeнoг пoлoжaja.

3.    Дeлoвaњe Удружeњa зaснивa сe нa принципимa дeмoкрaтичнoсти у рaду, oдлучивaњу и избoримa, сoлидaрнoсти, кooрдинaциjи у рaду, eфикaснoсти, oдгoвoрнoсти и jaвнoсти рaдa.

4.    Oснoвe дeлoвaњa Удружeњa су Устaв, зaкoни, oвaj Стaтут, Прoгрaм и рaтификoвaнe мeђунaрoднe кoнвeнциje кoje сe oднoсe нa пeнзиoнeрe и стaрa лицa.

5.    У свoм дeлoвaњу Удружeњe сe зaлaжe зa влaдaвину прaвa и дaљу изгрaдњу прaвнe и сoциjaлнo прaвичнe држaвe.

6.     У Удружeњу члaнoви сe дoгoвaрajу, плaнирajу, кooрдинирajу и спoрoвoдe зaдaткe и

aкциje кoje су зajeдничкoг интeрeсa зa укупнo члaнствo.

7.    У Удружeње сe oргaнизуjу члaнoви из грaдoвa и oпштинa Србиje, пoкрajинa и грaдa Бeoгрaдa.

8.    У oствaривaњу oдрeђeних зajeдничких интeрeсa члaнствo Удружeњa мoжe oствaривaти сaрaдњу сa другим сличним друштвeним oргaнизaциjaмa, удружeњимa, нeвлaдиним и синдикaлним oргaнизaциjaмa.

9.    Удружeњe мoжe дa приступa oдгoвaрajућим мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa и сa њимa дa oствaруje oдгoвaрajућу сaрaдњу.

10. У oствaривaњу интeрeсa и зaштити прaвa члaнствa, Удружeњe кoристи свa дeмoкрaтскa, лeгaлнa и лeгитимнa срeдствa.

11  . Удружење остварује непосредну сарадњу са Савезом самосталних синдиката Србије чији је колективни члан и користи материјалне погодности које му омогући Савез самосталних синдиката Србије (пословни простор, логистичка подршка и сл.)

12  Удружење сарађује и са другим синдикатима у интересу остваривања својих циљева и задатака.

 

III

ПOДРУЧJE ДEЛOВAЊA, СEДИШTE И OБEЛEЖJA

Члaн 5.

Удружeњe дeлуje нa пoдручjу Рeпубликe Србиje.

 

Члaн 6.

Сeдиштe Удружeњa je у Бeoгрaду, улицa Дeчaнскa број 14 / VII спрaт

Удружeњe имa свojствo прaвнoг лицa Удружeњe имa пeчaт, штaмбиљ и aмблeм.


 

Члaн 7.

Пeчaт Удружeњa je oкруглoг oбликa, прeчникa 3 цм и сaдржи тeкст: „Удружeњe синдикaтa пeнзиoнeрa Србиje“, a у срeдини пeчaтa je aмблeм Удружeњa. Teкст пeчaтa je нa српскoм jeзику исписaн ћирилицoм.

Штaмбиљ Удружења je прaвoугaoнoг oбликa, дужинe 6 цм, ширинe 2 цм, сa зaглaвљeм у кojeм

je исписaн нaзив Удружeњa и сa рубрикaмa зa дeлoвoдни брoj и дaтум.

Aмблeм Удружeњa је петоугаоног облика и симбoлизуje oснoвнe циљeвe и нaзив Удружeњa, a

грaфичкo рeшeњe сe усвaja oдлукoм Прeдсeдништвa Удружeњa.

Удружeњe имa свoj мaтични брoj, пoрeски идeнтификaциoни брoj и тeкући рaчун кoд пoслoвнe бaнкe.

 

IV

ЦИЉEВИ И ЗAДAЦИ И ЊИХOВO OСTВAРИВAЊE

Члaн 8.

У oствaривaњу свoje улoгe, Удружење СПС ћe сe aнгажaвaти нa:

·        Зaштити и унaпрeђeњу eкoнoмских, сoциjaлних и мaтeриjaлних права, пoтрeбa и интeрeсa и пoлoжaja пeнзиoнисaних члaнoвa синдикaтa, а нарочито: заштити и унапређењу права из области инвалидско-пензионог и здравственог осигурања пензионера, као и социјалне заштите и социјалног старања; социјалне адаптације и интеграције пензионера; у борби против свих облика негативне старосне дискриминације а за све облике позитивне дискриминације;

·        Оргaнизoвaњу   дружeњa   бивших   члaнoвa   синдикaтa   из   пoдружницa,   oснoвних   и

oпштинских oргaнизaциja;

·        Очувaњу кoнтинуитeтa и oствaривaњe кoнтaкaтa сa нeкaдaшњoм рaднoм срeдинoм, eвoцирaњe успoмeнa из зajeдничкoг живoтa и рaдa и ствaрaњe услoвa зa aнгaжoвaњe свojих члaнoвa у друштвeнoм и jaвнoм живoту;

·        Учeшћу у рaду oргaнa и тeлa нa нивoу Рeпубликe и лoкaлнe сaмoупрaвe у кojимa сe припрeмajу, рaзмaтрajу и дoнoсe oдлукe кoje утичу нa пoлoжaj пeнзиoнисaних члaнoвa синдикaтa;

·        Рaзвojу институциoнaлних и других oбликa сaрaдњe сa нaдлeжним зaкoнoдaвним и извршним држaвним oргaнимa, oргaнимa лoкaлнe сaмoупрaвe и другим институциjaмa рaди oствaрeњa нeпoсрeднoг утицaja нa сoциjaлну пoлитику и зaштиту прaвa из пeнзиoнoг oсигурaњa;

·        Пoкрeтaњу инициjaтивa зa унaпрeђeњe рeфoрмe систeмa ПИO и других oргaнизaциja и oргaнa кoje су знaчaja зa живoт и рaд пeнзиoнeрa и зaлaгaњe зa дoслeднo oствaривaњe зaкoнимa утврђeних и стeчeних прaвa пeнзиoнeрa;

·        Нeгoвaњу и чувaњу трaдициja рaдничкo-синдикaлнoг пoкрeтa и синдикaлнe бoрбe, oбeлeжaвaњу знaчajних jубилeja прeдузeћa, фирми и oргaнизaциja синдикaтa, чувaњу истoриjских спoмeникa и oбeлeжja рaдничкoг пoкрeтa, a пoсeбнo oбeлeжaвaњe Првoг мaja мeђунaрoднoг прaзникa рaдa;

·        Прикупљању дoкумeнтaциoнe грaђe o прoшлoсти и сaдaшњoсти рaдничкoг и синдикaлнoг пoкрeтa у Србиjи сa oдгoвaрajућим oргaнизaциjaмa, истoриjским aрхивимa и културним институциjaмa;

·        Оснивaњу фoндoвa зa пружaњe мaтeриjaлнe пoмoћи свojим члaнoвимa кojи су у тeшкoм мaтeриjaлнoм и сoциjaлнoм пoлoжajу, уз стaлну бригу o њимa и кoришћeњe пoстojeћих срeдстaвa фoндoвa зa тe нaмeнe oргaнизaциjа синдикaтa, пoд истим услoвимa вaжeћим зa зaпoслeнe синдикaлнo oргaнизoвaнe рaдникe;

·        Укључивaњу члaнoвa Удружења у рeдoвнe бeсплaтнe систeмaтскe  здрaвствeнe прeглeдe у фирмaмa кoje те прегледе oргaнизуjу зa свoje рaдникe, и пружaњe пoмoћи кoд купoвинe лeкoвa, тeжих oпeрaциja, пoгрeбних услугa и др. сирoмaшним и сoциjaлнo нeзбринутим пeнзиoнeримa;

·        Добијању, за своје чланове, oдрeђeних пoвлaстицa у jaвнoм сaoбрaћajу, кoришћeњу кoмунaлних услугa и пoвoљниjих крeдитa зa oснoвнe живoтнe пoтрeбe;

·        Оргaнизoвaњу снaбдeвaњa свojих члaнoвa рoбaмa и услугaмa зa oснoвнe живoтнe пoтрeбe пoд пoвoљниjим услoвимa тржишних;

·        Кoришћeњу oдмaрaлиштa и рeкрeaтивних цeнтaрa сa кojимa рaспoлaжe  СССС,  пoд истим услoвимa кojи вaжe зa зaпoслeнe синдикaлнo oргaнизoвaнe рaдникe;

·        Рaзвиjaњу и унaпрeђeњу културнo-зaбaвнoг, oбрaзoвнoг, спoртскo рeкрeaтивнoг и укупног друштвeнoг живoтa, као и упoзнaвaњe културнo истoриjских спoмeникa и прирoдних лeпoтa;

·        Учeшћу у рaдничкo-спoртским игрaмa кoje oргaнизуjу синдикaти у прoгрaмимa прилaгoђeни за чланове Удружења;

·        Ствaрaњу прoстoрних и мaтeриjaлних услoвa зa рaд Удружења и oкупљaњe члaнoвa;

·        Кoришћeњу бeсплaтнe прaвнe пoмoћи у oствaривaњу прaвa пo oснoву рaдa, кojу пружa СССС и другим животним и правним ситуацијама;

·        Учлaњавању нoвих члaнoвa и нa oмaсoвљавању Удружења;

·        Инфoрмисaњу синдикaлнe и друштвeнe jaвнoсти o свojим aкциjaмa, oдлукaмa, прeдлoзимa и стaвoвимa, пo пojeдиним питaњимa друштвeнoг живoтa и текуће синдикaлнe aктивнoсти;

·        Врaћaњу у пeнзиoни фoнд срeдстaвa дoбиjeних прoдaje oбjeкaтa финaнсирaних из пeнзиjскoг фoндa ПИO и зaустaвљaњу прoдaje до сaдa нeприватизованих oбjeкaтa;

·        Врaћaњу објеката и срeдстaвa прoдaтих oбjeкaтa изгрaђeних срeдствимa синдикaлних oргaнизaциja, пojeдиних прeдузeћa и других oргaнизaциja, нaмeњeних зa oдмoр, рeкрeaциjу и рeхaбилитaциjу рaдникa, спрeчaвaњу њихoвe дaљe прoдaje и врaћaњe тих oбjeкaтa у нaдлeжнoст и рaспoлaгaњe oргaнизaциjaмa синдикaтa;

·        Враћању имовине синдиката (одмаралишта и други објекти) која се налази у бившим Републикама СФРЈ, а са којима је Синдикат располагао и користио је и стављање исте на располагање Синдикату.

·        Реализацији Закона о сукцесији и код одговарајућих државних органа у том смислу предузимати мере у складу са законом;

·        Заштити интереса пензионера малих акционара у приватизованим и другим предузећима, у сарадњи са Синдикатима и другим друштвеним субјектима.

·        Преиспитивању и поништавању приватизације у свим  случајевима  у  којима  су оштећени мали акционари;

·        Пoмoћи свojим бившим синдикaлним oргaнизaциjaмa у  рeaлизaциjи  прoгрaмских зaдaтaкa и циљeвa, у мери у којој оне буду aнгaжoвaлe свoje бившe члaнoвe;

·        Дaвaњу прeдлoгa и мишљeњa, с oбзирoм нa прeтхoднo стeчeнo искуствo, o тeкућoj aктивнoсти и прoгрaмимa oргaнизaциja синдикaтa у циљу унaпрeђeњa њихoвoг рaдa;

·        Помагању и подстицању развоја културно-уметничких друштава које  је  оснивао синдикат и спречавању њиховог гашења;

·        Организовању jaвних прoтeстa кaдa су угрoжeни витaлни интeрeси запослених и пензионера;

·        Учeшћу у aктивнoстимa СССС кoje су нeпoсрeднoг интeресa Удружења;

·        Сaрaдњи сa oргaнимa Сaвeзa пeнзиoнeрa Србиje нa питaњимa oпштeг интeрeсa зa свe пeнзиoнeрe и зajeдничком дeлoвaњу нa њихoвoм oствaривaњу;

·        Сарадњи са струковним организацијама пензионера и организацијама пензионера радних организација у којима су исте основане.

·        И на другим активностима којима се остварују циљеви утврђени овим Статутом, општим актима и програмима рада Удружења.

 

Члaн 9.

Начин остваривања циљева и задатака удружења

·        Покретање иницијатива и давање предлога надлежним органима и организацијама за решавање наведених циљева и задатака у овом Статуту.

·        Непосредно учешће у раду тих органа и организација, када се расправља и одлучује о питањима од интереса за пензионисане чланове синдиката.

·        Организовање конференција, округлих столова, саветовање и других скупова, по појединим питањима.

·        Сарадња са самосталним синдикатом и другим синдикатима на остваривању циљева и задатака нашег Удружења.

·        Организовање конференција за медије, анимирање јавности и стварање јавног мнења за решавање појединих проблема.

·        Објављивање пригодних публикација, коментара, колумна, дописа и новинских чланака у одговарајућим часописима, дневним и периодичним издањима, самостално или у сарадњи са њиховим редакцијама, из домена активности Удружења.

·        Сарадњом одговарајућих стручних институција, института и других, ради сачињавања потребних анализа и давања стручних мишљења и предлога о начину решавања одређених питања.

·        Остваривање сарадње са појединим трговинским, угоститељским, туристичким, саобраћајним и другим предузећима и организацијама, као  и  са бањско-климатским лечилиштима и рехабилитационим центрима и др., а ради обезбеђивања њихових услуга под повољним и нетржишним условима.

·        Сарадња са појединим фирмама и другим организацијама и органима, које би донаторством и на друге начине могле материјално помоћи Удружење.

·        Сарадња са Националном фондацијом за хуману старост Др Лаза Лазаревић ради укључивања њихове у програме активности.

·        Сарадња са Герентолошким друштвом Србије.

·        Сарадња са другим социјално хуманитарним организацијама и органима.

·        Сарадња са секцијом младих и секцијом жена при СССС.

·        Организованим изражавањем јавног протеста, самостално или у сарадњи са синдикатима, када су угрожени интереси пензионера и запослених радника, у складу са законом.

·        Сарадња са Савезом пензионера Србије и другим струковним удружењима пензионера и њиховим асоцијацијама.

·        Сарадња са истакнутим или сличним организацијама у Европи и свету.

·        Удруживањем или колективним приступањем другим сличним организацијама у земљи и иностранству у циљу успешнијег остваривања својих интереса.

 

V

ЧЛАНСТВО И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члaн 10.

Чланство у Удружењу

Чланство у Удружењу је добровољно.

Чланом Удружења може постати пензионисани члан сваког синдиката у Србији и друга пензионисана лица која су сагласна са циљевима Удружења и овим Статутом.

Својство члана се стиче потписивањем приступнице и уписивањем у списак чланова који се води у Удружењу.

У Удружење се могу учланити и постати колективни чланови, а на основу захтева и друге гранске, струковне организације и слична хуманитарна удружења које прихватају услове из предходног става, о чему одлуку доноси председништво Удружења.

Односи са колективним члановима, плаћање чланарине и друга питања повезана с чланством утврђују се и ближе одређују међусобним споразумима и одлукама Председништва УСПС.

 

Члан 11.

Престанак чланства

Својство чланова Удружења престаје иступањем из Удружења својом вољом о чему се подноси писана изјава или усмено обавештава надлежни орган Удружења.

Својство члана може престати и искључењем из Удружења на основу одлуке  надлежног органа, о чему исти уз писмено образложење обавештава искљученог члана са поуком о правном леку.

 

VI

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 12.

Органи Удружења су: Скупштина, Председништво, Извршни одбор, Статутарни одбор, Надзорни одбор, Председник и генерални секретар Удружења.

 

Члан 13.

Скупштина Удружења

Скупштину Удружења чине чланови Удружења који се бирају по посебном кључу који утврђује председништво Удружења.

Скупштина је највиши орган Удружења и одржава се најмање једном годишње, а као изборна сваке пете године.

Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Скупштине доноси председништво Удружења, најкасније месец дана пре одржавања Скупштине.

Скупштина одлучује о следећем:

1.    Доноси оснивачки акт Удружења

Члан14.

 

2.    Доноси Статут, односно измене и допуне Статута Удружења

3.    Усваја пословник о свом раду

4.    Усваја дугорочни и годишњи програм деловања Удружења

5.    Утврђује стратешке правце деловања на реализацији програма

6.    Именује своја радна тела

7.    Усваја извештај о раду Удружења између две седнице

8.    Усваја извештај надзорног одбора о резултатима надзора

9.    Усваја извештај о раду председништва

10.  Даје разрешницу члановима органа из претходног сазива

11.   Бира чланове председништва Удружења

12.  Бира надзорни одбор Удружења

13. Бира председника и генералног секретара Удружења

14.  Одлучује о удруживању у савезе

15.  Усваја годишњи финансијски извештај

16.   Бира статутарни одбор.

17.  Усваја извештај о раду статутарног одбора између две скупштине.

 

Члан 15.

Скупштина  пуноважно  одлучује  ако  је  присутно више од половине  делегата, а  одлуке су донете ако се за њих изјасни више од половине пристутних.

 

Члан 16

Председништво Удружења

Председништво је највиши  орган Удружења између  седница скупштина

Одлуку о броју и структури чланова председништа доноси Скупштина Удружења. Председништво Удружења у остваривању своје надлежности одлучује:

1.    Усваја Пословник о свом раду и друга нормативна акта неопходна за свој рад и остваривање функције.

2.    Усваја годишње планове рада и извештаје о њиховој реализацији.

3.    Покреће иницијативе, предлаже ставове и упућује захтеве надлежним органима поводом битних питања за економски и социјални положај чланства, која се уређују системским и другим прописима.

4.    Доноси предлог о броју и структури чланова Скупштине.

5.    Именује представнике Удружења у друге органе и тела на нивоу републике у којима се доносе одлуке о питањима која су од значаја за материјални и социјални положај чланства и разматра једном годишње рад тих представника.

6.    Доноси одлуку о организовању и вођењу евентуалног протеста.

7.    Утврђује предлоге програма, Статута и других аката о којима одлучује Скупштина.

8.    Даје предлог за измене и допуне овог Статута на предлог једне трећине чланова.

9.    Доноси одлуку о искључењу чланова  из Удружења..

10  . Доноси одлуку о облицима сарадње и повезивања са СССС и другим синдикатима и удружењима у Републици Србији.

11  Доноси одлуку о приступању Удружења међународним организацијама.

12   Бира в.д. председника Удружења између две скупштине

13   Доноси акт о материјално-финансијском пословању Удружења.

14  . Доноси план прихода и расхода органа Удружења и усвајагодишње извештаје о материјално-финансијском пословању Удружења.

15  . Формира  Извршни одбор, комисије, савете и друга радна тела и утврђује  делокруг њиховог рада.

16  . Доноси и друге одлуке, ставове и закључке који су од посебног интереса за остваривање улоге Удружења у складу са овим Статутом.

17  . На предлог Извршног одбора врши потребне кадровске измене и допуне органа, које верификује Скупштина на првој следећој седници

18  Председништво доноси интерна правила којима регулише организацију и рад радних тела председништва, организацију на нижим нивоима организовања, висину и расподелу чланарине по нивоима организовања и друга питања.

 

Члан 17.

Седнице председништва сазива председник Удружења, а сазива их: по сопственој одлуци или на захтев трећине чланова председништва, статутарног или надзорног одбора у целини.

 

 

Члан 18.

Председник Удружења

Председник Удружења представља и заступа Удружење. Председника Удружења  бира Скупштина

 

Члан 19.

Председник Удружења је одговоран за спровођење политике Удружења.

Председник Удружења: сазива и председава седницама Скупштине и Председништва Удружења чији је члан по функцији.

 

Члан 20.

Скупштина из свог састава бира чланове Председништва, а на предлог председника Удружења бира генералног секретара Удружења и одговарајући број потпредседника.

Генерални секретар је уз председника законски заступник  Удружења  који  организује целокупан рад и стара се посебно о извршавању одлука, закључака, ставова и аката Конгреса, скупштине и председништва. Обавља и друге послове Удружења у складу са овим Статутом и Интерним правилима.

Генерални секретар је, за свој рад, одговоран скупштини и председнику Удружења.

 

Члан 21.

Надзорни одбор

Чланове Надзорног одбора на предлог председништва бира Скупштина.

Надзорни одбор Удружења врши преглед, контролу и надзор над законитошћу материјално- финансијског пословања, расподеле и употребе средстава чланарине и других прихода Удружења и његових органа.

Надзорном одбору морају бити доступна сва документа неопходна за његов рад. У извршавању својих обавеза, Надзорни одбор:

1.    Прегледа годишње обрачуне и извештаје органа Удружења и утврђује да ли су сачињени у складу са законом

2.    Извештава скупштину и председништво о рачуноводственим исказима и извештајима о пословању органа Удружења

3.    Врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу са Статутом

4.    Даје мишљење о расподели прихода.

Надзорни одбор има три члана.

 

Члан 22

Статутарни одбор

 

Статутарни одбор на предлог председништва бира скупштина. Статутарни одбор :

1.    Прати примену и спровођење Статута.

2.    Решава жалбе чланова УСПС, организација и органа на примену и спровођење појединих одредби статута и предлаже одговарајуће одлуке Скупштини и Конгресу као највишим органима управљања удружења.

3.    На захтев организација и органа удружења даје тумачења појединих одредби Статута.

4.    Даје своје мишљење Скупштини о предлогу измена и допуна статута удружења. Статутарни одбор има три члана.

 

Члан 23.

Извршни одбор

У циљу ефикасног и редовног спровођења одлука Скупштине и Председништва и реализације текућих, оперативних, дневних послова и задатака, Председништво Удружења формира Извршни одбор као орган Председништва.

Извршни   одбор   разматра   питања   оперативног   карактера,   пре   свега,   из   надлежности Председништва Удружења и за њих му одговара.

Извршни     одбор    чине:    председник,   генерални   секретар,    потпредседници   и    чланови Председништва Удружења које предложи Председник.

По  позиву,  седницама  могу  присуствовати  и  председници  секција  и  других  радних  тела председништва.

Седнице Извршног одбора сазива Председник у консултацијама са Генералним секретаром. За     обављање   стручних   и   административних  послова   у    вези   са    радом   Скупштине, Председништва и Извршног одбора може се ангажовати један извршилац.

 

Члан 24

Облици деловања

Као облици деловања Удружења формирају се савети, одбори, комитети, комисије, секције, кружоци, радне групе и други погодни облици за ефикасно остваривање циљева Удружења.

За поједине области од специфичних интереса задужују се потпредседници и чланови Председништва.

Председништво именује руководиоце одређених организационих облика у својству председника или координатора.

Они га информишу о активностима и имају одговорност за остваривање постављених циљева и задатака у извештајним периодима.

Интерним правилима УСПС ближе се утврђују заједничке и специфичне карактеристике сваког облика деловања.

 

Члан 25

Програмски савет УСПС

 

Програмски савет је специфичан облик деловања Удружења који има задатак да обезбеди логистичку, научно-стручну и промотивну подршку за активности УСПС.

Чланове  Програмског савета именује Председништво скупштине УСПС.

За чланове савета предлажу се и именују истакнути чланови УСПС али и реномирани друштвени и научни радници који могу допринети деловању и остваривању циљева УСПС.

На првој констиутивној седници чланови савета бирају председника, заменика председника и секретара савета.

Програмски савет организује научне скупове, трибине, округле столове и даје предлоге Председништву који се односе на остваривање Програма и Плана рада УСПС.

Савет усваја свој једногодишњи план рада који верификује Председништво.

 

Члан 26

Одбор за координацију активности са колективним члановима

Одбор за координацију активности са колективним  члановима  УСПС  чине представници различитих пензионерских и сличних организација и група који омогућава и поспешује да различите идеје струје у оба правца. На тај начин, УСПС обезбеђује свој утицај на те организације, а истовремено од њих добија сазнања о најактуелнијим проблемима које те организације и удружења имају.

Овај одбор разматра и предлаже одређен број чланова Скупштине УСПС из реда најактивнијих представника пензионерских организација које су колективни чланови УСПС.

 

VII

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 27.

Удружење организује и формира организације-удружења покрајина, округа, града Београда, других градова, општина и предузећа у Републици, у складу са одлуком скупштине или председништва Удружења, са циљем да реализују задатке Удружења.

Заједничке надлежности организације Удружења на територији су да се организују и самостално спроводе одредбе овог Статута, да спроводе одлуке виших органа и воде заједничке акције и то:

·        Упућују  предлоге,  захтеве  и  иницијативе  вишим  органима  за  заузимање  ставова, доношење одлука и вођење акција.

·        Старају се о информисању чланства и јавности о свом раду и раду органа Удружења.

·        Старају се о организовању и пружању материјалне и друге помоћи својим члановима, рекреативне, културне и образовне активности и сл.

·        Ангажују се у пропагандним и маркетиншким активностима

·        Обављају и друге послове који произилазе из њихове улоге утврђене овим Статутом.

 

Члан 28.

Органи Удружења формирани на територији својим правилима о раду ближе одређују своју организацију, садржај и начин рада, у складу са овим Статутом и одлуком председништва Удружења.

 

Члан 29.

Удружења синдиката пензионера на територији при својим бившим предузећима формирају своје основне организације.

Уколико је предузеће престало са радом и више не постоји, пензионери синдиката могу формирати своју организацију под називом бившег предузећа повезану са територијалном организацијом Удружења.

 

VIII

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О РАДУ ОРГАНА УДРУЖЕЊА

 

Члан 30.

Рад организација и органа Удружења је јаван.

Чланови органа Удружења имају једнака права и одговорности и лично и колективно одговорни су за рад органа чији су чланови, сразмерно функцији коју обављају.

Права и дужности члана органа су да:

1.    Учествује у раду органа и заступа интересе органа и организација који су га бирали;

2.    Спроводи ставове и одлуке органа и реализује задужења која му повери;

3.    Предлаже  разматрање,  тражи  објашњења  и  добија  инфомације  о  питањима  из надлежности органа;

4.    Редовно информише органе и организације који су га бирали о раду органа чији је члан и доприноси афирмацији ставова и одлука које доноси;

5.    Руководи   начелима   солидарности   и   демократским   принципима   код   изграђивања ставова и доношења одлука;

6.    Оцењује рад других и покреће питање њихове одговорности.

 

Члан 31.

Органи Удружења пуноважно раде ако седници присуствује више од половине чланова органа, а одлуке доносе  већином гласова присутних.

 

Члан 32.

Мандат чланова органа и носилаца функција у Удружењу траје пет година и може се поновити.

Датум престанка мандата наступа избором новог органа за наредни мандатни период.

У случајевима престанка чланства у  органу, односно престанка функције у  току мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функције мандат траје до редовних избора.

 


Члан 33.

Основна права и обавезе члана у Удружењу су:

1.    Право да под истим условима као и чланови  организација  синдиката  користе могућности и повољности које организују и пружају својим члановима организације синдиката (бесплатна правна помоћ, коришћење одмаралишта  и  рекреативних центара, коришћење помоћи из синдикалних фондова и др.

2.    Право на коришћење одређених повластица код снабдевања робама и услугама, које обезбеди Удружење или Самостали Савез Синдиката Србије.

3.    Право на учешће у културно-забавним и рекреативним активностима.

4.    Право да се образује и оспособљава на курсевима које организује  Удружење  или СССС.

5.    Право да дају мишљење, предлоге, сугестије и критике на рад организација синдиката и органа.

6.    Право на изражавање јавних протеста самостално или са организацијама синдиката када су угрожени основни интереси пензионера и запослених радника.

7.    Право да најмање 10 (десет) чланова Удружења предложи одржавање седнице органа Удружења (изузев Скупштине) ради доношења одговарајућих  одлука или покретања иницијатива за решавање одређених питања.

8.    Обавеза да поштује Статут, програме и одлуке органа Удружења.

9.    Обавеза да уредно плаћа чланарину на основу одлуке надлежног органа Удружења.

 

Члан 34.

Избор председника Удружења, чланова органа и носилаца функција у органима Удружења, врши се јавним гласањем. У ситуацији када постоји више кандидата за одређену функцију, Скупштина може донети одлуку да се избор може обавити тајним гласањем.

Члан 35.

Опозив члана и носиоца функције у органу Удружења, врше органи који су их бирали.

 Одлука о опозиву, доноси се у складу са Статутом и правилима којима се регулише рад органа који гласа о опозиву.

 

Финасирање  Удружења

 

 

 

Члан 36.

Удружење и његови органи на територији, самостално финансирају своју активност.

Рад Удружења се финансира из чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, финансијских-буџетских субвенција и од обављања других делатности у складу са овим Статутом.

Чланарина Удружења је јединствена и одређује је председништво Удружења својом одлуком. Ради  успешнијег  финансирања и остваривања циљева и задатака Удружења, Удружење може као споредну делатност да   обавља одређену делатност из области мале привреде у складу са законом као на пример: трговина на мало изван продавница у условима смештаја за боравак у сопственим и другим одмаралиштима, организовање путовања, смештај и превоз чланова Удружења, пружање угоститељских услуга за своје потребе и слично.

Одлуку о томе доноси председништво Удружења, а о њеном спровођењу стара се генерални секретар са овлашћеним лицима.

 

Члан 37.

За финансијске обавезе Удружење одговара целокупном сопственом имовином.

Средства Удружења се могу користити само на основу финансијксих планова усвојених у оквиру плана и програма Удружења.

Имовину Удружења чине материјална и финансијска средства, права интелектуалне својине и друга средства прибављена у складу са позитивно-правним прописима и статутом.

Новчана средства Удружења се налазе на жиро рачуну и на девизном рачуну Удружења. Надзорни одбор контролише коришћење и располагање средствима Удружења.

Материјална и финансијска средства се користе на основу финансијског плана који усвоји Скупштина, или председништво по овлашћењу Скупштине, а о начину коришћења се усваја завршни рачун за сваку годину, у складу са позитивно-правним прописима.

Средства обезбеђена за спровођење одређених пројеката могу се користити само за сврхе за које су намењена и уз сагласност Председника, генералног секретара или лица које он овласти, осим ако Удружење не одлучи другачије.

Налог за коришћење материјалних и финансијских средстава могу да дају Председник Удружења, генерални секретар и друга лица која добију овлашћења. Начин употребе, потписивања налога и правдања средстава утврђује се Интерним правилима у складу са важећим законима и добром праксом.

 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 38.

Седнице скупштине, председништва и рад других органа су јавне.

Председништво и Извршни одбор Удружења, у складу са Законом о јавном информисању, старају се о редовном обавештању чланства и јавности о раду и активностима Удружења на начин утврђен Интерним правилима

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 39.

Удружење престаје са радом у следећим случајевима:

·        Ако се број чланова смањи испод броја за оснивање

·        Престанком постојања циљева због којих је Удружење основано

·        По сили закона ако му се забрани рад

·        Ако Скупштина Удружења донесе одлуку о престанку рада

·        Ако се утврди да Удружење или његови органи не обављају активности остваривања статутарних циљева непрекидно дуже од две године.

·        Ако је извршена статусна промена, која за последицу има престанак рада Удружења

·        Ако је одлуком Уставног суда Удружењу забрањен рад, или је наступио стечај.

Удружење престаје да постоји на основу одлуке Скупштине и већине присутних делегата Одлуку о престанку рада Удружења спроводе председник и генерални секретар Удружења по поступку, у роковима и на начин, прописан законом.

 

Члан 40.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку рада Удружења, одредити коме се имовина Удружења преноси у складу са законом.

 

XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Предлог за измену и допуну овог Статута може дати најмање једна трећина чланова Скупштине Удружења, Председништво, Статутарни и Надзорни одбор.  По  усвојеном предлогу, Комисија за статут припрема одговарајуће измене и допуне са образложењем које разматра Председништво и подноси Скупштини на усвајање. У случају већег броја измена и допуна доноси се нови статут.

Изменама и допунама овог Статута не могу се мењати основна начела рада Удружења.

На питања која нису уређена овим Статутом примењују се Интерна правила у складу са Статутом, одлуке Скупштине, и Председништва Удружења.

 

Члан 42.

Измене и допуне Статута ступају на снагу даном достављања АПР.

Органи Удружења на територији извршиће усклађивање својих аката са овим Статутом најкасније у року од три месеца од дана његовог усвајања.

 

Члан 43.

Генерални секретар ће Одлуку о изменама и допунама Статута доставити АПР у законском року.

 

 

У Београду, 29. 10. 2020.                                                            Председавајући Скупштине УСПС

 

Љубиша Бабић, с.р.